30 مهر 1400

شهرستان کلیبر خداآفرین - هوراند

رئیس اداره: اکبر فتوحی

شهرستان کلیبر:

آدرس: کلیبر، خیابان شهید لطفی، ابتدای جاده قدیم مغان 

 کدپستی: 5461853898  

شماره تلفن خانه: 44440876

شماره تلفن رئیس: 44446453 

شماره نمابر: 44440876 

آدرس: هوراند، میدان امام حسین (ع) 

کدپستی: 5449117319 

شماره تلفن خانه: 44262206 

آدرس: خداآفرین، سه راهی اسکانلو 

کدپستی: 5469193749 

شماره تلفن خانه: 44630490