| 30 شهریور 1399

 

پیمانکاران محترم اداره کل 

از طریق این لینک جهت درج صورت وضعیت عملکرد قرارداد فیمابین اقدام نمایید.

تا به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به حضور ، به صورت وضعیت شما رسیدگی گردد.