30 مهر 1400

فرم تصميم گيري الكترونيكي با هدف مشاركت هر چه بيشتر افراد در امر بهبود ارائه خدمات الكترونيك اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی ايجاد گرديده است.از اينكه با ارسال نظر، این اداره کل را در بهبود ارائه خدمات ياري مي نمائيد، سپاسگزاريم.

Loading
 • اطلاع رساني در خصوص خدمات مرتبط با معاونت مهندسی و ساخت این اداره کل را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • اطلاع رساني در خصوص خدمات مرتبط با معاونت توسعه و منابع این اداره کل را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • اطلاع رساني در خصوص خدمات مرتبط با معاونت شهرسازی و معماری این اداره کل را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • اطلاع رساني در خصوص خدمات مرتبط با معاونت املاک و حقوقی این اداره کل را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • اطلاع رساني در خصوص خدمات مرتبط با معاونت بازآفرینی شهری و مسکن این اداره کل را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی
 • 1 2 3 4 5
  ضعیف عالی