30 مهر 1400

 

فرآیند استعلام سابقه مالکیت

 

 1. ثبت درخواست در دبیرخانه
 2. ارجاع به کارشناس استعلام (اداره آمار و اطلاعات)
 3. بررسی سوابق زوجین در سامانه استعلام و سامانه وام
  1. در صورت وجود سابقه ارجاع به اداره حقوقی
  2. بررسی توسط کارشناس حقوقی
 4. کنترل و تایید فقدان سابقه
 5. تهیه نامه پاسخ استعلام
 6. امضا نامه توسط رئیس اداره آمار و اطلاعات
 7. امضا نامه توسط مدیر املاک و حقوقی
 8. ثبت صادره نامه توسط دبیرخانه
 9. دریافت نامه پاسخ استعلام توسط مراجعه کننده

 

 فرآیند وام یکم

 

 1. ثبت درخواست در دبیرخانه
 2. ارجاع به کارشناس استعلام (اداره آمار و اطلاعات)
 3. بررسی سوابق زوجین در سامانه استعلام و سامانه وام
  1. در صورت وجود سابقه ارجاع به اداره حقوقی
  2. بررسی توسط کارشناس حقوقی
 4. کنترل و تایید فقدان سابقه
 5. تهیه نامه پاسخ استعلام
 6. امضا نامه توسط رئیس اداره آمار و اطلاعات
 7. امضا نامه توسط مدیر املاک و حقوقی
 8. ثبت صادره نامه توسط دبیرخانه
 9. دریافت نامه پاسخ استعلام توسط مراجعه کننده

 

لازم به ذکراست ، در زمان بررسی هرگونه سابقه، ارائه شناسنامه و کارت ملی زوجین الزامی است.