| 30 شهریور 1399

رئیس اداره: مرتضی سلیمانیان ملکی

آدرس: ملکان، شهرک ولیعصر، خیابان نظامی، جنب اداره راهنمایی و رانندگی

کدپستی: 5561763683

شماره تلفن خانه: 37842545

شماره تلفن رییس: 37842599

شماره نمابر: 37842599