30 مهر 1400

رئیس اداره: مقصود محرم پور

آدرس: مراغه، خیابان خواجه نصیر شمالی، ده متری بدیع، روبروی دبیرستان سینا

کدپستی: 5513744779

شماره تلفن خانه: 37255562 و 37226562 و 37255560

شماره تلفن رییس: -

شماره نمابر: 37226563