06 مهر 1400
 عنواندسته‌بندیحجم 
ابلاغیه سند جامع ارتقا سیما ومنظر شهریطراحی و معماری 129.03 KBدانلود
ابلاغیه ضوابط و شاخصهای لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی ومعماری اسلامی-ایرانیطراحی و معماری113.13 KBدانلود
ضوابط جلوگيري ازافزايش محدوده شهرشهرسازی513.99 KBدانلود
ضوابط و مقرر ت شهرسازی و معماری- قانون حفظ كاربری اراضي زراعي و باغ هانظارت555.99 KBدانلود
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری- ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهرینظارت455.84 KBدانلود
ضوابط ومعيارهاي استقرارواحد ها وفعاليت ها وفعاليت هاي صنعتي وتوليديشهرسازی131.86 KBدانلود
ضوابط ومقررات ارتقاي كيفي سيما ومنظر شهريشهرسازی197.32 KBدانلود
ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري ايراني-اسلاميشهرسازی110.58 KBدانلود
طرح تفضیلی تبریزنظارت1.85 MBدانلود
قوانین و مقررات ویژه مدیراننظارت2.31 MBدانلود
ماده 169.قانون برنامه پنج سالهطراحی و معماری114.34 KBدانلود
ویرایش چارچوب فرآیند تدقیق و بومی سازی ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما ومنظر شهری موضوع(مصوبه 87-9-25 طراحی و معماری219.58 KBدانلود
ویرایش ضوابط و مقررات ارتقا سیما و منظر شهری 25-9-87-پاکسازی و بهسازی نماها و جداره هاطراحی و معماری219.58 KBدانلود
ویرایش مصوبه شورای عالی در خصوص ضوابط و شاحصهای لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی -ایرانیطراحی و معماری354.44 KBدانلود
ویرایش مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعریف سند جامع ارتقا سیما ومنظر شهریطراحی و معماری381.03 KBدانلود