| 30 شهریور 1399
 عنوانمالکدسته‌بندیحجم 
صورتجلسه مورخ 97/09/13 شهرستان مرند  150.03 KBدانلود
صورتجلسه مورخ 95/10/22 شهر جدید سهند  26.31 KBدانلود
صورتجلسه مورخ 96/03/09 شهرستان بناب  2.56 MBدانلود
صورتجلسه مورخ 96/02/17 شهرستان میانه  1.60 MBدانلود
صورتجلسه مورخ 97/5/8 شهرستان هشترود  479.53 KBدانلود
صورتجلسه مورخ 97/4/19 شهر جدید سهند  220.84 KBدانلود
صورتجلسه مورخ 97/5/8 شهرستان عجب شیر  806.12 KBدانلود
صورتجلسه مورخه 97/5/8 شهرستان بناب  1.21 MBدانلود
صورتجلسه مورخ 97/9/13 شهرستان هادیشهر  100.65 KBدانلود
صورتجلسه مورخ 97/11/02 شهرستان هشترود  1.13 MBدانلود
صورتجلسه مورخ 97/11/02 شهرجدید سهند  105.82 KBدانلود
صورتجلسه مورخ 97/11/02 شهرستان هادیشهر  68.07 KBدانلود
صورتجلسه مورخ 98/05/13 شهرستان اهر  393.31 KBدانلود
صورتجلسه مورخه 98/05/20 شهرجدیدسهند  102.60 KBدانلود
صورتجلسه مورخه 98/06/10 شهرجدیدسهند  155.97 KBدانلود
صورتجلسه مورخه 98/05/13 شهرستان هادیشهر  57.46 KBدانلود
صورتجلسه مورخ 98/06/31 شهرستان مرند  91.76 KBدانلود
صورتجلسه مورخ 98/09/14 شهرجدید سهند  31.37 KBدانلود
صورتجلسه مورخ 98/09/13 شهرستان مراغه  111.23 KBدانلود
صورتجلسه مورخ 98/09/24 شهرستان اهر  100.14 KBدانلود
صورتجلسه مورخ 98/11/27 شهرستان هادیشهر  37.36 KBدانلود