30 مهر 1400

رئیس اداره: صمد شفیع­ پور

آدرس: شبستر، بلوار بسیج، میدان معلم، جنب استخر

کدپستی: 5381637143

شماره تلفن خانه: 42426673

شماره تلفن رئیس: 42428234

شماره نمابر: 42426673 – داخلی9