30 مهر 1400

سرپرست اداره: مهدی نژادخلیلی

آدرس: بناب، جنب پلیس راه بناب-تبریز، کوی ادارات

کدپستی: 5551395743

شماره تلفن خانه: 37723949

شماره تلفن رییس: 37729567

شماره نمابر: 37729567