29 مرداد 1398

دستورالعمل نظارت عاليه بر ساخت و سازها

 

ماده 1-  در اجراي ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه اجرائي آن و به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات ملي ساختمان در كليه ساخت و سازهاي كشور اعم از شهري و روستايي، كنترل رعايت مقررات و فرآيندهاي انجام كار از طريق بازرسي‌هاي موردي از ساخت و سازها مطابق اين دستورالعمل انجام مي‌شود. بر همين اساس از محل بخشي از درآمدهاي حاصله از محل آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسي، كاردان‌هاي فني ساختمان و معماران تجربي ادارات كل راه و شهرسازي با همكاري سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان استانها از طريق بكارگيري نيروهاي كارشناسي غير شاغل مطلع در رشته‌هاي مهندسي موضوع اين دستورالعمل وظيفه نظارت عاليه و اطمينان از رعايت مقررات ملّي در ساختمان‌ها را به صورت موردي (براي 3 تا 5 درصد ساختمان هاي مسكوني) انجام مي‌دهند.

الف- به همين منظور وزارت راه و شهرسازي، بخشي از درآمد‌هاي ناشي از آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسي را به اين امر اختصاص و متناسب با وضعيت ساخت و سازها  و اقدامات صورت گرفته در استانها، سهم هر استان را مشخص مي‌نمايد.

 • مبالغ تخصيصي در اختيار سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها قرار مي‌گيرد تا به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل هزينه گردد.

پ - ادارات كل راه و شهرسازي استانها متناسب با مبالغ تخصيصي، نسبت به شناسائي نيروهاي مورد نياز در رشته‌هاي عمران، معماري، تاسيسات مكانيكي و برقي مطلع به انجام كار و داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي جهت بكارگيري در اين امر اقدام مينمايد. نيروهاي مورد نظر نبايد در هيچ يك از بخش‌هاي دولتي و خصوصي شاغل باشند.

 • عقد قرارداد همكاري و پرداخت حق‌الزحمه نيروهاي ياد شده (پس از تاييد كاركرد ايشان توسط ادارات كل راه و شهرسازي) بر عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها و ازمحل اعتبارات ابلاغي اين دستورالعمل خواهد بود.
 • نيروهاي كارشناسي مورد نظر با هماهنگي ادارات كل راه و شهرسازي استانها از ساخت و سازها بازديد و پس از تكميل چك ليست‌هاي كنترل و بازرسي ساختمان گزارشات تكميلي را به ادارات كل تحويل خواهند داد.
 • انتخاب ساختمانها براي اعمال نظارت بايد به گونه‌اي باشد كه تمامي گروه‌هاي ساختماني را در بر گيرد.

 

ماده 2 - اهم وظايف و اختيارات بازرسان ساختمانها:

الف-كنترل فرآيند توليد ساختمان:

 1. كنترل وبررسي گواهي‌نامه هاي صلاحيت نيروهاي شاغل در ساختمان
 2. كنترل فرآيند طراحي و صلاحيت مهندسان طراح
 3. كنترل فرآيند تهيه مدارك و نقشه هاي اجرايي مصوب و نقشه‌هاي چون ساخت
 4. كنترل اجراي آيين‌نامه‌ها و شيوه‌نامه‌هاي مربوط به كنترل و بازرسي ساختمان كه توسط وزارت راه و شهرسازي (دفتر مقررات ملّي ساختمان) ابلاغ گرديده و يا مي‌گردد.
 5. تهيه گزارشات لازم و مورد نياز مستند در ارتباط با وظايف محوله و ارايه آنها به متقاضيان كنترل و بازرسي

 

ب-كنترل فرآيند توليد مصالح

 1. كنترل فرآيند توليد مصالح ساختماني در كارگاه
 2. كنترل مدارك كيفيت تجهيزات ساختماني
 3. كنترل استاندارد بودن مصالح مصرفي در ساختمان

 

ج-كنترل فرآيند نظارت بر اجرا

 1. انجام بازرسي‌ها و بازديدهاي موردي از عمليات اجرايي در جهت حصول اطمينان از كيفيت كار به نحوي كه خللي در تداوم اجراي كار ايجاد نشود.
 2. بررسي نتايج آزمايش‌هاي لازم بر روي مواد و قطعات مصرفي در ساختمان.
 3. استفاده از خدمات فني و مهندسي اشخاص داراي صلاحيت فني و آزمايشگاههاي معتبر در بازرسي و كنترل كيفيت ساخنمان در صورت نياز.
 4. بررسي و مقايسه نتايج آزمايشهاي انجام شده با الزامات استاندارد و شيوه نامه هاي اجراي ساختمان و تعيين درجه كيفيت.

 

ماده 3 - برقراري نظام تشويق و تنبيه

       چگونگي برقراري نظام تشويق و تنبيه شامل موارد زير مي گردد:

 1. در صورت احراز هرگونه تخلف ساختماني دستور اصلاح و جلوگيري از ادامه كار با اطلاع ناظران صادر مي‌گردد.
 2. با اعلام كتبي وزارت راه و شهرسازي يا اداره كل استان دستور اصلاح و جلوگيري از ادامه كار صادر مي‌گردد.
 3. در صورت برخورد بازرسان با هرگونه تخلف حرفه‌اي ناظران، موارد جهت بررسي و اقدام به اداره كل و سازمان استان اعلام مي گردد.
 4. در صورت احراز هرگونه  تخلف حرفه اي مجري مراتب براي بررسي و اتخاذ تصميم حسب مورد به اداره كل راه و شهرسازي استان اعلام مي گردد.
 5. براي ساختمان‌هائي كه طبق تشخيص بازرسان و تاييد اداره كل استان مقررات ملّي ساختمان در آنها رعايت نشده است تا رفع نقص پايان كار صادر نمي‌شود.
 6. در صورتيكه مهندسين شاغل در پرو‍ژه در انجام اقدامات قانوني برابر مقرارات جاري اقدام نمايند ، نسبت به برقراري نظام تشويق به صورت كتبي اقدام  مي گردد.
 7. در صورتيكه شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه در انجام اقدامات قانوني برابر مقررات جاري اقدام نمايند، نسبت به برقراري نظام تشويق مسئولين به صورت كتبي اقدام مي گردد.
 8. در صورتيكه شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه از انجام اقدامات قانوني استنكاف يا تعلل ورزند نسبت به معرفي آنها به مراجع قضائي اقدام مي گردد.
 9. در صورت مشاهده عدم اصلاح موارد تخلف و ادامه مغايرت‌ها جهت برخورد قانوني مهندسين متخلف به شوراي انتظامي استان معرفي مي‌شوند.
 10. اداره كل راه و شهرسازي استان تا حصول نتيجه و رسيدگي قطعي از طرف مراجع قضايي و شوراي انتظامي استان موارد را پيگيري نمايد.

 

برای دانلود دستورالعمل اینجا کلیک کنید.