01 اردیبهشت 1398
 عنواندسته‌بندیحجم 
ابلاغیه سند جامع ارتقا سیما ومنظر شهریطراحی و معماری 129.03 KBدریافت
ابلاغیه ضوابط و شاخصهای لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی ومعماری اسلامی-ایرانیطراحی و معماری113.13 KBدریافت
ضوابط جلوگيري ازافزايش محدوده شهرشهرسازی513.99 KBدریافت
ضوابط و مقرر ت شهرسازی و معماری- قانون حفظ كاربری اراضي زراعي و باغ هانظارت555.99 KBدریافت
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری- ضوابط دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهرینظارت455.84 KBدریافت
ضوابط ومعيارهاي استقرارواحد ها وفعاليت ها وفعاليت هاي صنعتي وتوليديشهرسازی131.86 KBدریافت
ضوابط ومقررات ارتقاي كيفي سيما ومنظر شهريشهرسازی197.32 KBدریافت
ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري ايراني-اسلاميشهرسازی110.58 KBدریافت
طرح تفضیلی تبریزنظارت1.85 MBدریافت
قوانین و مقررات ویژه مدیراننظارت2.31 MBدریافت
ماده 169.قانون برنامه پنج سالهطراحی و معماری114.34 KBدریافت
ویرایش چارچوب فرآیند تدقیق و بومی سازی ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما ومنظر شهری موضوع(مصوبه 87-9-25 طراحی و معماری219.58 KBدریافت
ویرایش ضوابط و مقررات ارتقا سیما و منظر شهری 25-9-87-پاکسازی و بهسازی نماها و جداره هاطراحی و معماری219.58 KBدریافت
ویرایش مصوبه شورای عالی در خصوص ضوابط و شاحصهای لازم جهت بازیابی هویت شهرسازی و معماری اسلامی -ایرانیطراحی و معماری354.44 KBدریافت
ویرایش مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعریف سند جامع ارتقا سیما ومنظر شهریطراحی و معماری381.03 KBدریافت