29 آبان 1397

تلفن مدیریت های اداره کل راه و شهرسازی

1

تلفنخانه عمومی- ولیعصر

33309051  - تلفن

33309052  - فکس2

دفتر مدیریت

مدیرکل راه و شهرسازی استان جناب آقای مهندس ابوالقاسم سلطانی


33302020 -تلفن

33300095 - تلفن

33309056 -فکس


3

روابط عمومی

سرپرست اداره روابط عمومی جناب آقای مصطفی دانش سلیمانیان


33309602 - تلفن

33309602 - فکس

4

مدیریت فنی و مسکن

مدیریت مسکن و ساختمان جناب آقای مهندس اسحقی نژاد


33320045 - تلفن

33329542 - فکس

5

مدیریت توسعه منابع جناب آقای شهداد ناصری

33301048 - تلفن

  33318365 - فکس

6

مدیریت حراست جناب آقای حنیف درویشی

33314666 - تلفن

33293658 - فکس

7

مدیریت معماری و شهرسازی سرکار خانم مهندس مهرزاد خرمی

33320049 - تلفن

33325817- فکس

8

مدیریت املاک و حقوقی جناب آقای مهندس بابک نجفیان


33302086 - تلفن

33302086 - فکس

9

تلفنخانه- راه آهن -2

34451011

34451015

34451141

10

مرکز تحقیقات-گلباد -3

سرپرست دفتر منطقه اي مركز تحقيقات راه،مسكن و شهرسازي شمالغرب جناب آقای دکتر یوسف محمدزاده

سرپرست اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان و توسعه فناوريهاي نوين ساخت جناب آقای محمدصادق آسایش

33368165 - تلفن

33368165 - فکس


 


ساختمان اداره کل : سربالایی ولیعصر – نرسیده به پل توانیر

ساختمان شماره 2: میدان راه آهن

ساختمان شماره 3: خیابان آزادی ( کمربندی )- خیابان گلباد

سامانه پيام كوتاه:      30008926

تلفکس اداره روابط عمومی : 04133309602    

طراحی سایت